Referencie

Anglický projektový týždeň sme organizovali po prvý raz, chápali sme ho hlavne ako zvýšenie motivácie a záujmu o cudzí jazyk. Vyslať deti do anglicky hovoriacej krajiny je pre mnohých rodičov finančne náročné, pokúsili sme sa pozvať anglicky hovoriacich lektorov do školy.

Žiaci ocenili v záverečných dotazníkoch rozvoj slovnej zásoby, zlepšenie listeningu, zlepšenie porozumenia cudzej reči v rozhovore, a tí starší aj rozvoj komunikačných kompetencií v angličtine. Starší žiaci zvládali aj šesť vyučovacích hodín, mladším sa to zdalo denne dosť náročné.

Po mesiaci som na hodine pustila nahrávku rozhovoru podľa učebných osnov pre štvrtý ročník. Po jej skončení som sa spýtala, kto porozumel. Žiakom, ktorí absolvovali anglický projektový týždeň ruky vybehli hore a dokázali rozanalyzovať vety a slovíčka z nahrávky.

Práca lektorov s našimi žiakmi priniesla aj iné výsledky - odhalili v našich žiakoch talenty herecké, komické, spevácke aj kuchárske.

Mgr. Mária Dolnáková, ZŠ s MŠ Hubeného 25, Bratislava

Minulý školský rok sme dostali ponuku od jazykovej školy Expert European Linguistics na zorganizovanie projektového týždňa v anglickom jazyku priamo na našej škole s lektormi z anglicky hovoriacich krajín, pričom svoju ponuku prišli odprezentovať aj na rodičovské združenie.

Vzhľadom na to, že sme sa stretli s veľkým záujmom zo strany rodičov aj žiakov, rozhodli sme sa tento projektový týždeň prostredníctvom horeuvedenej jazykovej školy zrealizovať.

A tak sa 3. májový týždeň zo všetkých kútov našej školy ozývala angličtina. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po 15 detí a venovali sa im skúsení lektori, ktorí dokázali skutočne zaujímavými hodinami prekonať u detí počiatočný strach z komunikácie v cudzom jazyku. Každý deň mali 6 vyučovacích hodín, pričom okrem tried využívali aj priestory telocvične a kuchynky.

Projektový týždeň vyvrcholil prezentáciou našich žiakov, na ktorej predviedli množstvo scénok a piesní, ktoré sa počas celého týždňa stihli naučiť. Za ich snahu a naozaj pekné výkony boli odmenení potleskom od svojich spolužiakov, učiteľov a rodičov, ktorí boli na prezentáciu tiež pozvaní.

Po skončení projektového týždňa sme sa stretli s množstvom pozitívnych ohlasov zo strany rodičov a hlavne žiakov, takže by sme ho určite chceli zopakovať aj v budúcom školskom roku 2010/2011.

Z môjho pohľadu hodnotím tento týždeň veľmi pozitívne - pre žiakov našej školy to bolo nielen zaujímavé spestrenie vyučovania, ale hlavne dokázali sami sebe, že dokážu komunikovať v cudzom jazyku.

Mgr. Jarmila Kotríková, ZŠ Medzilaborecká, Bratislava